Dėžė malkų

Prekes pristatome visoje Lietuvoje!

Taisyklės ir sąlygos

Naudojimosi internetinės svetainės DEZEMALKU.LT taisyklės

1. BENDROS NUOSTATOS

1.1. Šios Naudojimosi taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris apibrėžia Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes parduotuvėje www.dezemalku.lt (toliau – “parduotuvė”). Nesutinkant su visomis Taisyklėse pateiktomis nuostatomis, naudotis parduotuvės paslaugomis negalima.

1.2. Pardavėjas – privatus asmuo Vitalius Pyšinskis vykdantis veiklą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr.: 914138, registruotos buveinės adresas Šiltnamių g. 5-29, Pagiriai, LT-14117, klientų aptarnavimas vyksta elektroniniu paštu: malkos@dezemalku.lt ir telefonu: +370 676 03468.

1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5. Prekės – tai visos prekės, kurios parduodamos parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.

1.6. Užsakymas – vienos ar kelių prekių užsakymas, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.

1.7. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra Vitaliaus Pyšinskio nuosavybė arba Vitalius Pyšinskis juos teisėtai naudoja, išskyrus tuos prekių ženklus, kuriuos įkėlė Svetainės naudotojai.

1.8. Dezemalku.lt turi teisę vienašališkai keisti teikiamas paslaugas bei bet kurias Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles, Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.

2. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes dezemalku.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

2.1.1. internetu užsiregistruodamas dezemalku.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
2.1.2. internetu nesiregistruodamas www.dezemalku.lt;

2.2. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes parduotuvėje šių Taisyklių ir parduotuvės nustatyta tvarka.

2.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir už jas tinkamai ir visiškai atsiskaityti.

2.4. Pirkėjas įsipareigoja vadovautis šiomis Taisyklėmis ir jų laikytis.

2.5. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjui pateikus netikslius ar neteisingus duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to galinčius atsirasti padarinius.

2.6. Pirkėjas pripažįsta, kad yra pilnametis arba gavo savo tėvų, įtėvių ar globėjų leidimą naudotis parduotuve. Davęs leidimą naudotis parduotuve bet kuriam nepilnamečiui, atitinkamas asmuo ir/arba pirkėjas pripažįsta, kad jis pats yra atsakingas už visų šiose Taisyklėse pateiktų sąlygų laikymąsi.

2.7. Pirkėjas įsipareigoja nurodytu laiku ir adresu priimti užsakytas Prekes.

2.8. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

3.2. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų dezemalku.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti dezemalku.lt esančių elementų išdėstymą.

3.3. Pardavėjas pasilieka teisę keisti kainas ir aprašymus be išankstinio įspėjimo.

3.4. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.

3.5. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

3.6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas ir apmokėtas prekes nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

3.7. Jei Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjo užsakytos Prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus.

3.8. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

3.9. Tinklalapyje esančią tekstinę ir grafinę informaciją, kuri yra saugoma pagal LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, galima kopijuoti ir spausdinti (išskyrus tretiesiems asmenims priklausančią informaciją). Tačiau atliekant tinklalapio turinio ar jo dalies publikavimą (citavimą) būtina nurodyti pirminį informacijos šaltinį (t.y. tinklalapį ir autorių)

4. PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Prekių kainos dezemalku.lt suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

4.2. Už prekes Jūs galime atsiskaityti:
4.2.1. elektronine bankininkyste;
4.2.2. banko pavedimu;

5. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR PRISTATYMAS

5.1. Užsakymai priimami tiesiogiai susisiekus su pardavėju, įvykdžius apmokėjimą bei nurodžius kontaktinę informaciją.

5.2. Jeigu užsakymo momentu prekės parduotuves sandėlyje nėra – pardavėjas susisieks su pirkėju ir pateiks informaciją apie pristatymo terminą.

5.3. Jei pateikus Užsakymą paaiškės, kad pristatymas dėl nenumatytų priežasčių vėluos, Pardavėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją apie numatomą prekių pristatymo datą.

5.4. Užsakytas prekes pristato kurjeris.

5.5. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

5.6.  Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.

5.7. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją, privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis.

6. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti tas nusipirktas ir jam nepatikusias prekes, kurių grąžinimo galimybė yra numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Tokias prekes pirkėjas gali grąžinti ne vėliau nei per 14 dienų nuo Prekių pristatymo Pirkėjui dienos. Grąžinama Prekė turi būti nenaudota ir nepažeista jos pakuotė.

6.2. Norėdamas grąžinti prekę, Pirkėjas apie tai privalo informuoti Pardavėją el. paštu arba telefonu.

6.3. Grąžinama prekė turi būti nenaudota ir grąžinama originalioje pakuotėje (t.y. toje pakuotėje, kurioje buvo pristatyta) ir su visais komponentais. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas.

6.4. Pirkėjo sumokėti pinigai už grąžinamą Prekę, išskyrus pristatymo mokestį, grąžinami per 30 (trisdešimt) kalendorių dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui datos.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2. Visi tarp dezemalku.lt ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.3. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojanti, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.